AEGON DSS

AEGON dôchodková správcovská spoločnosť sa zlúčila s ING DSS. Spravovala v 2. pilieri dôchodkové účty asi 185 000 sporiteľov. Zakladateľom a 100%-ným akcionárom je holandská životná poisťovňa AEGON Levensverzekering N.V. Základné imanie je 34 554 900 €. Depozitárom je UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Kontakty AEGON DSS

AEGON, d.s.s., a.s.
Adresa: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
Tel.: 0850 123466
www.aegon.sk

Dôchodkové fondy AEGON DSS

SOLID – konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s.

Ide o dlhopisový fond s garanciou nezáporného zhodnotenia. Majetok vo Fonde možno použiť na dlhopisové, peňažné investície a na obchody na obmedzenie menového rizika.

Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte dôchodkového fondu SOLID.

BALANS – vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Ide o zmiešaný fond so stredným stupňom rizika. Majetok vo Fonde možno použiť na akciové, dlhopisové, peňažné investície a na obchody na obmedzenie menového rizika.

Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte dôchodkového fondu BALANS.

VITAL – rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Ide o rastový dôchodkový fond s vyšším stupňom rizika a s predpokladaným dlhodobo najvyšším zhodnotením. Majetok vo Fonde možno použiť na akciové, dlhopisové, peňažné investície a na obchody na obmedzenie menového rizika.

Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte dôchodkového fondu VITAL

Poplatky za starobné dôchodkové sporenie v AEGON DSS

AEGON DSS inkasuje za starobné dôchodkové sporenie poplatky, rovnaké pre všetky dôchodkové fondy:

  • Odplata za správu dôchodkového fondu je 0,3% priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
  • Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa je 1% zo sumy mesačného príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa
  • Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je 5,6% z jednej šestiny zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie.