Allianz – Slovenská DSS

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. patrí do skupiny Allianz, je najväčšou DSS-kou na Slovensku, má približne 460 000 sporiteľov. Jediným akcionárom je zakladateľ Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Základné imanie je 37 177 280 €. Depozitárom dôchodkových fondov je Tatra banka, a.s.

Kontakty Allianz – Slovenská DSS

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Adresa: Račianska 62, 831 02 Bratislava
Tel.: 0800 111555 (v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00)
Fax: 02 57106891
Email: infolinka@asdss.sk
www: http://www.asdss.sk/

Dôchodkové fondy Allianz – Slovenská DSS

GARANT konzervatívny d.f., Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.

Ide o konzervatívny dôchodkový fond, v ktorom sú zastúpené len konzervatívne investície vo forme dlhopisových a peňažných investícií. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte dôchodkového fondu a informačnom prospekte dochodkového fondu GARANT.

OPTIMAL v.d.f., Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.

Ide o vyvážený dôchodkový fond, v ktorom akciové investície môžu byť zastúpené v rovnomernom pomere spolu s dlhopisovými a peňažnými investíciami. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte dôchodkového fondu OPTIMAL a informačnom prospekte dôchodkového fondu OPTIMAL.

PROGRES r.d.f., Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.

Ide o rastový dôchodkový fond, v ktorom akciové investície môžu byť zastúpené v prevažnej miere voči dlhopisovým a peňažným investíciám. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte dôchodkového fondu PROGRES a informačnom prospekte dôchodkového fondu PROGRES.

GLOBAL indexový dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s.

Tento dôchodkový fond je indexový dôchodkový fond, ktorého vývoj bude približne kopírovať vývoj zvolenej referenčnej hodnoty. Majetok v dôchodkovom fonde sa môže použiť len na akciové a peňažné investície a na finančné deriváty. Tieto investície rizikovejšie v porovnaní s investíciou do akciového alebo zmiešaného dôchodkového fondu, kde zastúpenie akciových investícií je maximálne 80% resp. 50% majetku fondu. Bližšie informácie nájdete v štatúte indexového dôchodkového fondu GLOBAL a v informačnom prospekte indexového dôchodkového fondu GLOBAL.

Poplatky za starobné dôchodkové sporenie v Allianz – Slovenská DSS

AEGON DSS inkasuje za starobné dôchodkové sporenie poplatky, rovnaké pre všetky dôchodkové fondy, okrem indexového dôchodkového fondu GLOBAL:

  • Odplata DSS za jeden mesiac správy dôchodkového fondu je 0,025 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Pri indexovom fonde GLOBAL odplata spoločnosti za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je 0,2 % z priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. V prípade väčšej ako 10% miery odchýlky výkonnosti hodnoty dôchodkovej jednotky od výkonnosti referenčnej hodnoty dôchodkového fondu, patrí spoločnosti v nasledujúcom kalendárnom mesiaci odplata za správu dôchodkového fondu znížená o 50%.
  • Odplata spoločnosti za vedenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa je 1% zo sumy mesačného príspevku pripísaného na bežný účet dôchodkového fondu po pripísaní dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.
  • Odplata spoločnosti za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za jeden mesiac správy dôchodkového fondu je 5,6% z jednej šestiny zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie. Pri indexovom fonde GLOBAL nemá DSS právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.