VÚB Generali DSS

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť spravuje v 2. pilieri dôchodkové účty asi 100 000 sporiteľov. Zakladateľmi a akcionármi sú VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava s podielom 50%Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava s rovnakým podielom 50%. Základné imanie je 10 090 976 €. Depozitárom všetkých dôchodkových fondov je ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky.

Kontakty VÚB Generali DSS

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava
Tel.: 0800 111 110
E-mail: info@vubgenerali.sk
www.vubgenerali.sk

Dôchodkové fondy VÚB Generali DSS

KLASIK, dlhopisový dôchodkový fond VÚB Generali

Fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú nízku mieru rizika. Cieľom investičnej stratégie fondu je zhodnocovať zhromaždené prostriedky vo fonde tak, aby v krátkodobom až strednodobom časovom horizonte hodnota fondu rástla. Majetok vo fonde môže byť investovaný aj do vkladov na bežných a vkladových účtoch podľa zákona. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte KLASIK, dlhopisového dôchodkového fondu VÚB Generali DSS.

STABIL Zmiešaný dôchodkový fond VÚB Generali DSS.

Zmiešaný dôchodkový fond VÚB Generali je vyvážený fond so stredným stupňom rizika. DSS investuje do dlhopisových, peňažných aj akciových finančných nástrojov, pričom maximálna miera akciovej časti je 50 % čistej hodnoty majetku dôchodkového fondu. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte STABIL zmiešaného dôchodkového fondu VÚB Generali DSS.

PROFIT Akciový dôchodkový fond VÚB Generali DSS

Ide o rastový dôchodkový fond s vyšším stupňom rizika a s predpokladaným dlhodobo najvyšším zhodnotením. Majetok v dôchodkovom fonde bude investovaný do akciových (rizikovejších) finančných nástrojov, maximálne však do výšky 80 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 80% čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde. Podrobnejšie informácie nájdete v Štatúte PROFIT Akciového dôchodkového fondu VÚB Generali DSS.

INDEX, Indexový dôchodkový fond VÚB Generali DSS

Majetok v dôchodkovom fonde bude investovaný do akciových a peňažných investícií a do finančných derivátov. Celkové riziko finančných derivátov, ktorému je majetok v indexovom dôchodkovom fonde vystavený, nesmie prekročiť 50% čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde. Podrobnejšie informácie nájdete v Štatúte INDEX, Indexového dôchodkového fondu VÚB Generali DSS.

Poplatky za starobné dôchodkové sporenie v VÚB Generali DSS

VÚB Generali DSS inkasuje za starobné dôchodkové sporenie poplatky, rovnaké pre všetky dôchodkové fondy, okrem indexového:

  • Odplata spoločnosti za správu fondu je 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Odplata za správu fondu zahŕňa náklady spoločnosti spojené so správou majetku vo fonde.
  • Odplata spoločnosti za vedenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa je 1% zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.
  • Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za jeden mesiac správy dôchodkového fondu je 5,6 % z jednej šestiny zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie. V Indexovom dôchodkovom fonde sa odplata za hodnotenie majetku neuplatňuje.