ING Tatry – Sympatia DDS

ING Tatry – Sympatia doplnková dôchodková spoločnosť (ING Tatry-Sympatia DDS) je najväčšou slovenskou doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, má 400 000 účastníckych zmlúv, základné imanie 3 320 000 €. ING Tatry – Sympatia DDS spravuje 4 dôchodkové fondy, z ktorých 3 sú príspevkové a 1 výplatný dôchodkový fond. Depozitárom všetkých dôchodkových fondov je Všeobecná úverová banka, a.s.

História ING Tatry – Sympatia DDS

V roku 1997 vznikla Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry-Sympatia. Zriaďovateľmi boli:

 • Slovenský plynárenský priemysel, š.p.
 • Finech, a.s.
 • Všeobecná sociálna poisťovňa TATRY, a.s.

Spoločnosť prevzala v roku 2005 holandská finančná spoločnosť ING Continental Europe Holdings, B.V., člen skupiny ING. Neskôr sa premenovala na ING Tatry – Sympatia, d.d.s.

Kontakty ING Tatry – Sympatia DDS

ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
Adresa: Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava 2
Kontaktné centrum 02/59 800 733 alebo 0850 111 464
E-mail: klient@ing.sk
www.ing.sk

Dávkový plán ING Tatry – Sympatia DDS

ING Tatry – Sympatia DDS a jej predchodkyne používali historicky už 8 dávkových plánov. Staršie dávkové plány nájdete na stránke ING, najlepšia orientácia je podľa dátumu (obdobia), kedy ste zmluvu uzatvárali. Aktuálne používaný dávkový plán platí pre zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení, uzavreté od 1.3.2010. Počíta s niekoľkými druhmi dávok:

 • doživotný doplnkový starobný dôchodok
 • dočasný doplnkový starobný dôchodok
 • doživotný doplnkový doživotný dôchodok
 • dočasný doplnkový doživotný dôchodok
 • jednorazové vyrovnanie
 • odstupné

Dôchodkové fondy ING Tatry – Sympatia DDS

Rastový príspevkový DÔCHODKOVÝ FOND ING Tatry – Sympatia DDS

je určený pre účastníkov s najdlhším investičným horizontom, s menšou averziou voči riziku pri investovaní ich príspevkov. Fond má dynamickú rastovú investičnú stratégiu, cieľom ktorej je dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Pomerne značný podiel akciových investícií bude znamenať možnosť vysokých ziskov, ale aj výrazne vyššiu kolísavosť hodnoty fondu s obdobiami s negatívnym výnosom. Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu.

Vyvážený príspevkový DOPLNKOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND ING Tatry – Sympatia DDS

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. – investičná stratégia spočíva najmä v investíciách do pevne úročených investičných nástrojov v € (najmä štátne dlhopisy  členských štátov Eurozóny, doplnené firemnými dlhopismi dôveryhodných emitentov). Časť portfólia vyváženého fondu môže byť investovaná i na akciových trhoch, v porovnaní s rastovým fondom je však akciová zložka podstatne menšia. Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu.

Konzervatívny príspevkový DOPLNKOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND ING TATRY – SYMPATIA DDS

Konzervatívny príspevkový d.d.f. ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. je určený pre klientov, ktorí  uprednostňujú bezpečné sporenie. Cieľom investičnej stratégie konzervatívneho fondu je zabezpečiť účastníkom kladný nominálny výnos. Konzervatívny fond má konzervatívnu investičnú stratégiu. Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu.

Poplatky za príspevkové fondy

 • Odplata za správu príspevkového fondu za jeden mesiac správy príspevkového fondu predstavuje 0, 2 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom fonde rastovom a vyváženom a 0,1 % v prípade konzervatívneho fondu..
 • Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde sa určuje každý pracovný deň. ING Tatry – Sympatia DDS nemá nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu. Koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde je vo výške 0,12.
 • Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy 5 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu.

VÝPLATNÝ DOPLNKOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND ING Tatry – Sympatia DDS

Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. je zameraný na zabezpečenie  dostatočného množstva likvidity pre poberateľov dávok na výplatu týchto dávok pri primeranom raste hodnoty majetku. Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu. Poplatok za správu príspevkového fondu je nulový.