Čo je tretí pilier?

V širšom zmysle je 3. dôchodkový pilier každé pravidelné sporenie alebo investovanie, ktoré je nad rámec povinného dôchodkového sporenia. Patrí sem teda kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie, investície do podielových fondov, či do investičného zlata alebo iné sporiace programy. V užšom ponímaní je 3. pilier doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004, do roku 2004 nazývané doplnkové dôchodkové poistenie.

Obsah stránky:
Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)?
Účastník DDS
Dôchodkové dávky v DDS
Doplnková dôchodková sporiteľňa

Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie?

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok, s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Sporiteľ – účastník DDS uzatvára účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, aby mohol sporiť – investovať svoje pravidelné príspevky formou nákupu dôchodkových jednotiek v dôchodkových fondoch.

Po nasporení dostatočnej sumy a splnení minimálnej doby sporenia 10 rokov a dosiahnutia veku 55 rokov má účastník nárok na doplnkový starobný dôchodok, prípadne iné dávky podľa dávkového plánu.

Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok dôchodkových fondov je oddelený od majetku doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, ktorá majetok vo fondoch spravuje. Na dodržiavanie pravidiel pri činnosti DDS dozerá depozitár, banka s osobitnou licenciou od Národnej banky Slovenska. 

Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie?

Účastník 3. piliera

Účastníkom DDS môže byť každý dospelý človek, ktorý uzavrie s doplnkovou dôchodkovou  sporiteľňou účastnícku zmluvu o DDS.

Účastník DDS si môže odrátať z daňového základu príspevku až do 180 € ročne, toto však platí len pre zmluvy o DDS uzatvorené od 1.1.2014. Ak chce účastník, ktorý si uzavrel zmluvu o DDS pred 1.1.2014, využiť daňovú výhodu, musí požiadať o zrušenie starého dávkového plánu.

Osobitnou kategóriou účastníkov sú zamestnanci, pretože môžu mať výhodu príspevkov zamestnávateľa.

Zamestnávateľ a zamestnávateľská zmluva

Zamestnávateľ je živnostník alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou zamestnávateľskú zmluvu. Táto zmluva určuje na dobrovoľnej báze, ktorým zamestnancom a koľko bude zamestnávateľ prispievať na DDS.

V prípade niektorých zamestnancov sú príspevky zamestnávateľa povinné vo výške až 2% z hrubej mzdy zamestnanca. Ide o pracovníkov 3. a 4. pracovnej kategórie (rizikové prevádzky – prašnosť, hlučnosť a podobne), tanečných umelcov a hráčov na dychové nástroje.

Zamestnávateľ si môže odrátať z daňového základu príspevky na DDS svojich zamestnancov do výšky 6% z hrubej mzdy konkrétneho zamestnanca.

Dôchodkové dávky v DDS

Dôchodkové dávky sú formy výplaty nasporených finančných prostriedkov v DDS, určené v dávkovom pláne. Od 1.1.2014 boli dávkové plány pre nové zmluvy zrušené, preto dávky určuje priamo zákon o DDS.

Doplnkový starobný dôchodok

Doplnkový starobný dôchodok je základnou dávkou, kvôli ktorej sa sporí za účelom “prilepšenia” k dôchodku zo Sociálnej poisťovne (1. pilier), prípadne k starobnému dôchodkovému sporeniu (2. pilier). Môže sa vyplácať dvomi formami ako:

  • doživotný doplnkový starobný dôchodok – vypláca sa doživotne s možnosťou jednorazovej výplaty do 50 % hodnoty účtu na začiatku výplaty dôchodku
  • dočasný doplnkový starobný dôchodok – vypláca sa najmenej 5 rokov s možnosťou jednorazovej výplaty najviac 25 % z hodnoty účtu na začiatku výplaty dôchodku
Na doplnkový starobný dôchodok vzniká nárok za podmienky dosiahnutia 10 rokov sporenia (minimálne 120 mesačných príspevkov) a najmenej 55 rokov veku.

 Doplnkový výsluhový dôchodok

Zamestnanec 3. alebo 4. pracovnej kategórie alebo profesionálny tanečník alebo hráč na dychové nástroje môže najskôr po 5 rokoch sporenia a po dovŕšení 40 rokov požiadať o doplnkový výsluhový dôchodok, čo je dávka, vyplácaná vtedy, keď ešte nevznikol nárok na doplnkový starobný dôchodok. Konkrétne podmienky výplaty sú stanovené v dávkovom pláne. Doplnkový výsluhový dôchodok môže mať 2 formy ako:

  • doživotný doplnkový výsluhový dôchodok
  • dočasný doplnkový výsluhový dôchodok – vypláca sa minimálne do veku 62 rokov

Predčasný výber

Predčasný výber je nová dávka, zavedená od 1.1.2014 a môže sa vyplatiť len 1-krát za 10 rokov, pričom sa môžu použiť len finančné prostriedky nasporené účastníkom (zamestnancom), nie príspevky zamestnávateľa.

Jednorazové vyrovnanie

Jednorazové vyrovnanie predstavuje dávku, kedy sa hodnota účtu alebo jeho časť vyplatí účastníkovi alebo oprávneným osobám (pozostalým) jednorazovou sumou. Dôvod na jednorazové vyrovnanie je v týchto prípadoch:

  • priznanie plného invalidného dôchodku účastníkovi podľa predpisov o sociálnom zabezpečení
  • ak v čase žiadosti o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok hodnota dôchodkového účtu nedosahuje 2-násobok priemernej mzdy na Slovensku
  • zrušenie dôchodkového fondu alebo DDS-ky
  • ak zomrie účastník v čase poberania dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného výsluhového starobného dôchodku – výplata 100 % dôchodkového účtu pozostalým
  • prvá zvýšená splátka do 50 % hodnoty dôchodkového účtu v kombinácii s doživotným doplnkovým starobným dôchodkom a do 25 % v kombinácii s dočasným doplnkovým starobným dôchodkom

Odstupné

Pred 1.1.2014 bolo možné uplatniť si nárok na odstupné, toto však bolo zrušené. Do konca roku 2013 platilo, že v prípade, ak účastník nepožiadal o žiadnu dávku a chcel zrušiť dôchodkové sporenie v 3. pilieri, bolo mu vyplatené odstupné vo výške 80 % hodnoty účtu.

Doplnková dôchodková sporiteľňa

Doplnková dôchodková sporiteľňa (do roku 2005 doplnková dôchodková poisťovňa – DDP) je špecializovaná finančná inštitúcia, ktorej činnosť spočíva v uzatváraní zamestnávateľských a účastníckych zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení, vedení individuálnych osobných účtov účastníkov sporenia, vyberaní príspevkov od účastníkov a zamestnávateľov, investovanie týchto príspevkov do doplnkových dôchodkových fondov, spravovanie dôchodkových fondov a vyplácanie dôchodkových dávok podľa dávkového plánu alebo podľa zákona.

Na Slovensku v súčasnosti fungujú 4 doplnkové dôchodkové sporiteľne:

Tieto spoločnosti spravujú dôchodkové účty stovkám tisícov klientov, ich peniaze sú umiestnené do niekoľkých príspevkových a výplatných doplnkových dôchodkových fondov. Dôchodkové fondy majú rôznu výkonnosť, pravidelne a transparentne zverejňovanú v médiách na týždennej báze. Činnosť doplnkových dôchodkových sporiteľní je prísne regulovaná Národnou bankou Slovenska a činnosť DDS-iek podlieha niekoľkostupňovej kontrole.