NN DSS

NN dôchodková správcovská spoločnosť (NN DSS, predtým ING DSS) spravuje v 2. pilieri dôchodkové účty asi 100 000 sporiteľov. Zakladateľom a 100%-ným akcionárom je životná poisťovňa NN Životná poisťovňa, a. s. Základné imanie je 39 149 440 €. Depozitárom všetkých dôchodkových fondov je VÚB, a. s.

Kontakty NN DSS

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Adresa: Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava
Tel.: 0850 111 464 (v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00)
E-mail: klient@ing.sk
www.nndss.sk

Dôchodkové fondy NN DSS

Pre rýchlu orientáciu slúžia informačné prospekty dôchodkových fondov NN DSS.

Tradícia – dlhopisovy dôchodkový fond – NN DDS

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je maximalizácia výnosu na investičnom horizonte piatich mesiacov a zároveň dosiahnutie minimálne nulového výnosu na definovanom investičnom horizonte. Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika. Majetok v dôchodkovom fonde nesmie byť vystavený devízovému riziku. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte Štatút dôchodkového fondu Tradícia – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN DSS a v Informačnom prospekte Tradícia – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN DSS.

Harmónia – zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond – NN DSS

Majetok v tomto dôchodkovom fonde môžu tvoriť dlhopisové, peňažné a akciové investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika. Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50% čistej hodnoty majetku tohto fondu. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50% čistej hodnoty majetku tohto fondu. Majetok, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku môže tvoriť najviac 50% čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte Harmónia – zmiešaného negarantovaného dôchodkového fondu NN DSS a v Informačnom prospekte Harmónia – zmiešaného negarantovaného dôchodkového fondu NN DSS..

Dynamika – akciový negarantovaný dôchodkový fond NN DSS

Majetok v tomto dôchodkovom fonde môžu tvoriť dlhopisové, peňažné a akciové investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika. Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 80% čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde. Majetok, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80% čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde. Podrobnejšie informácie nájdete v Štatúte Dynamika – Akciového negarantovaného dôchodkového fondu NN DSS a Informačnom prospekte Dynamika – akciového negarantovaného dôchodkového fondu NN DSS.

Indexový dôchodkový fond NN DSS

Majetok v dôchodkovom fonde bude investovaný do akciových a peňažných investícií a do finančných derivátov. Celkové riziko finančných derivátov, ktorému je majetok v indexovom dôchodkovom fonde vystavený, nesmie prekročiť 50% čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde. Podrobnejšie informácie nájdete v Štatúte Indexového dôchodkového fondu NN DSS a Informačnom prospekte Indexového dôchodkového fondu NN DSS..

Poplatky za starobné dôchodkové sporenie v NN DSS

NN DSS inkasuje za starobné dôchodkové sporenie poplatky, rovnaké pre všetky dôchodkové fondy, okrem indexového:

  • Výška odplaty za správu dôchodkového fondu za jeden mesiac správy dôchodkového fondu je 0,025 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Výška odplaty za správu indexového dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je 0,2 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. NN DSS je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu.
  • Odplata NN DSS za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1% zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.
  • Odplata za zhodnotenie majetku dôchodkových fondov v NN DSS, okrem indexového, za jeden mesiac správy dôchodkového fondu je 5,6% z jednej šestiny zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie. Sledovaným obdobím sa na tieto účely rozumie posledných šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Odplata v idexovom fonde sa neúčtuje.