DDS Tatra banky

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky (DDS Tatra banky) základné imanie 1 659 700 €. DDS Tatra banky spravuje 5 dôchodkových fondov, z ktorých 4 sú príspevkové a 1 výplatný dôchodkový fond. Depozitárom všetkých dôchodkových fondov je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava.

História DDS Tatra banky

Začiatkom roku 1998 vznikla na Slovensku v poradí druhá doplnková dôchodková poisťovňa DDP Horizont. Zriaďovateľmi boli Slovnaft, a.s., Poľnonákup Dunaj, a.s., Dunajská Streda, AssiDomän Packaging (bývalé Juhoslovenské celulózky a papierne), a.s., Štúrovo, Trnavský cukrovar, a.s., Trnava, Šarišské pekárne a cukrárne, a.s., Prešov, Doprastav, a.s., Bratislava, ale aj Chemická zdravotná poisťovňa Apollo. Prvým depozitárom dôchodkovej poisťovne sa stala AG Banka, a.s., Banská Bystrica. Poisťovňa mala na začiatku 32 zamestnancov a plánovala dosahovať 10%-né zhodnotenie vkladov. V roku 2001 sa spoločnosť premenovala na POKOJ DDP a jej finančné problémy vyriešila Tatra banka, a. s., člen rakúskej finančnej skupiny Raiffeisenbank, ktorá kapitálovo vstúpila do spoločnosti a neskôr sa spoločnosť premenovala na Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Kontakty DDS Tatra banky

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
Adresa: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Dialóg: 02 5919 1000, 02 6866 1000, 0903 903 902, 0906 011 000, 0850 111 100
E-mail: dialog@tatrabanka.sk
www.ddstatrabanky.sk

Dávkový DDS Tatra banky

DDS Tatra banky a jej predchodkyne používali historicky už niekoľko rôznych dávkových plánov.  Aktuálne používaný dávkový plán platí pre zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení, uzavreté od 4.2.2010. Počíta s niekoľkými druhmi dávok:

  • doživotný doplnkový starobný dôchodok
  • dočasný doplnkový starobný dôchodok
  • doživotný doplnkový doživotný dôchodok
  • dočasný doplnkový doživotný dôchodok
  • jednorazové vyrovnanie
  • odstupné

Dôchodkové fondy DDS TATRA BANKY

RASTOVÝ PRÍSPEVKOVÝ dôchodkový fond DDS Tatra banky

Rastový príspevkový d.d.f. DDS TATRA BANKY investuje peňažné prostriedky do akciových, alternatívnych, dlhopisových a peňažných investícií, denominovaných v EUR s cieľom dosiahnuť v dlhodobom horizonte a pri primeranej miere rizika zhodnotenie fondu v EUR. Spoločnosť  uprednostňuje podielové listy otvorených podielových fondov TAM. Hlavnú časť majetku vo fonde budú tvoriť akcie, akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania so sídlom v členskom štáte Európskych spoločenstiev, investujúcich do akcií, finančné nástroje, ktorých výnos je odvodený od vývoja hodnoty akcií alebo indexov akcií, podielové listy otvorených podielových fondov, štátne dlhopisy, štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Hodnota akciových investícií bude najviac 100 % z celkovej hodnoty majetku vo fonde, hodnota alternatívnych investícií bude najviac 30 % z celkovej hodnoty majetku vo fonde, zvyšnú časť majetku vo fonde budú tvoriť najmä dlhopisové a peňažné investície. Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu.

Zaistený PRÍSPEVKOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND DDS TATRA BANKY

Zaistený príspevkový d.d.f. DDS TATRA BANKY investuje peňažné prostriedky do akciových, dlhopisových a peňažných investícií denominovaných v EUR, v súlade s rizikovým profilom fondu. Spoločnosť pri investovaní majetku vo fonde uprednostňuje podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných spoločnosťou Tatra Asset Management. Spoločnosť je oprávnená investovať až 80 % z celkovej hodnoty majetku vo fonde do akciových investícií. Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu.

VYVÁŽENÝ PRÍSPEVKOVÝ DOPLNKOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND DDS Tatra banky

Vyvážený príspevkový d.d.f. DDS Tatra banky investuje peňažné prostriedky do akciových, alternatívnych, dlhopisových a peňažných investícií, denominovaných v EUR alebo v prevažnej miere zabezpečených proti menovému riziku, v súlade s rizikovým profilom fondu, s cieľom dosiahnuť v dlhodobom horizonte a pri primeranej miere rizika zhodnotenie fondu v EUR. Spoločnosť pri investovaní majetku vo fonde uprednostňuje podielové listy otvorených podielových listov TAM. Hlavnú časť majetku vo fonde budú tvoriť štátne dlhopisy, štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme, hypotekárne záložné listy, akcie a podielové listy otvorených podielových fondov. Hodnota akciových investícií bude najviac 40 % z celkovej hodnoty majetku vo fonde, hodnota alternatívnych investícií bude najviac 20 % z celkovej hodnoty majetku vo fonde, zvyšnú časť majetku vo fonde budú tvoriť najmä dlhopisové a peňažné investície.  Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu.

Konzervatívny príspevkový dôchodkový fond DDS Tatra banky

Konzervatívny príspevkový d.d.f. DDS Tatra banky investuje peňažné prostriedky predovšetkým do dlhopisových a peňažných investícií denominovaných v EUR v súlade s rizikovým profilom fondu, s cieľom dosiahnuť v dlhodobom horizonte a pri primeranej miere rizika zhodnotenie fondu v EUR. Hlavnú časť majetku vo fonde môžu tvoriť peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch v bankách, štátne dlhopisy alebo dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a podielové listy otvorených podielových fondov. Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu.

POPLATKY ZA PRÍSPEVKOVÉ FONDY

  • Odplata za správu príspevkového fondu za jeden mesiac správy príspevkového fondu predstavuje 0, 2 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom fonde rastovom a vyváženom a 0,1 % v prípade konzervatívneho fondu..
  • Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde sa určuje každý pracovný deň. DDS Tatra banky nemá nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu. Koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde je vo výške 0,12.
  • Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy 5 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu.

VÝPLATNÝ DOPLNKOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND DDS Tatra banky

Doplnkový dôchodkový výplatný d.d.f. DDS Tatra banky investuje peňažné prostriedky vo fonde predovšetkým do peňažných a dlhopisových investícií denominovaných v EUR alebo zabezpečených proti menovému riziku, v súlade s rizikovým profilom fondu, s cieľom zachovať bezpečnosť a likviditu majetku vo fonde. Spoločnosť pri investovaní majetku vo fonde uprednostňuje podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných spoločnosťou Tatra Asset Management. Hlavnú časť majetku vo fonde môžu tvoriť peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch v bankách, štátne dlhopisy, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme alebo podielové listy dlhopisových a peňažných otvorených podielových fondov. Majetok vo výplatnom fonde bude v plnej výške zabezpečený voči menovému riziku. Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu. Poplatok za správu príspevkového fondu je nulový.