AXA DSS

AXA dôchodková správcovská spoločnosť spravuje v 2. pilieri dôchodkové účty asi 380 000 sporiteľov. Zakladateľom a 100%-ným akcionárom je životná poisťovňa AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 12000 Praha 2, Česká republika. Základné imanie je 78 404 359,02 €. Depozitárom všetkých dôchodkových fondov je UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Kontakty AXA DSS

AXA d.s.s., a.s.
Adresa: Kolárska 6, 811 06 Bratislava
Tel.: 02 2929 2929
E-mail: info@axa.sk
www.axa.sk

Dôchodkové fondy AXA DSS

Pre rýchlu orientáciu slúžia informačné prospekty dôchodkových fondov AXA DSS.

KONZERVATÍVNY K.D.F. AXA D.S.S., A.S.

Konzervatívny dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú konzervatívne investovanie s nízkou mierou rizika a ktorí majú záujem o stabilný rast svojej investície bez ohľadu na obdobie do dovŕšenia dôchodkového veku. V dôchodkovom fonde sa nachádzajú len dlhopisové a peňažné investície, pričom peňažné investície predstavujú menšie riziko v porovnaní s dlhopisovými investíciami. Výnos z oboch týchto investícií je primeraný stupňu ich rizikovosti, dlhodobo stabilný a nepredpokladá výraznejšie kolísanie. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte Konzervatívneho dôchodkového fondu AXA DSS.

Zmiešaný z.d.f. AXA d.s.s, a.s.

Zmiešaný dôchodkový fond AXA DSS je vyvážený fond so stredným stupňom rizika. Majetok vo Fonde možno použiť na akciové, dlhopisové, peňažné investície a na obchody na obmedzenie menového rizika. Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50% hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte zmiešaného dôchodkového fondu AXA DSS.

Akciový a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

Ide o rastový dôchodkový fond s vyšším stupňom rizika a s predpokladaným dlhodobo najvyšším zhodnotením. Majetok v dôchodkovom fonde bude investovaný do akciových, dlhopisových a peňažných investícií a do obchodov na obmedzenie menového rizika. Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 80% hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Podrobnejšie informácie nájdete v Štatúte Akciového a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

Indexový i.d.f. AXA d.s.s.,a.s.

Majetok v dôchodkovom fonde bude investovaný do akciových a peňažných investícií a do finančných derivátov. Celkové riziko finančných derivátov, ktorému je majetok v indexovom dôchodkovom fonde vystavený, nesmie prekročiť 50% čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde. Podrobnejšie informácie nájdete v Štatúte Indexového a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

Poplatky za starobné dôchodkové sporenie v AXA DSS

AXA DSS inkasuje za starobné dôchodkové sporenie poplatky, rovnaké pre všetky dôchodkové fondy, okrem indexového:

  • Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu za jeden mesiac správy dôchodkového fondu je 0,025% priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Odplata AXA DSS za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je 0,2% priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde.
  • Odplata AXA DSS za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1% zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.
  • Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za jeden mesiac správy dôchodkového fondu je 5,6 % z jednej šestiny zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie. V Indexovom dôchodkovom fonde sa odplata za hodnotenie majetku neuplatňuje.