Čo je 2. pilier?

Starobné dôchodkové sporenie, nazývané aj 2. dôchodkový pilier alebo kapitalizačný pilier, bolo zavedené na Slovensku od 1.1.2005, s cieľom umožniť ľuďom financovanie starobného dôchodku sporením z časti povinných odvodov, popri dôchodkovom poistení v 1. pilieri a ďalších, súkromných formách zabezpečenia v dôchodku. Okrem finančného zabezpečenia sporiteľa chráni 2. pilier aj pozostalých v prípade smrti sporiteľa počas doby sporenia.

Máte záujem vstúpiť
do 2. dôchodkového piliera?

Novinky v 2. pilieri od 1.1.2017

 • Príspevok do 2. piliera sa zvyšuje o 0,25 %, čiže z doterajších 4 % na súčasných 4,25 % z vymeriavacieho základu, pričom do roku 2024 sa bude príspevok pravidelne zvyšovať o 0,25 % ročne až na 6 %
 • Vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje na 62 rokov a 76 dní.
 • Dobrovoľné príspevky vo výške 2 % už nie je možné použiť na zníženie daňového základu sporiteľa.
 • Výška spravovaného majetku v dôchodkových fondoch prekročila 7 miliárd EUR
 • Boli zavedené vylepšenia pre poberateľov dôchodkov z 2. piliera zmenami v programovom výbere – Švejnova novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Novinky v 2. pilieri od 15.3.2015

 • V období od 15. marca do 15. júna 2015 je 2. pilier opäť otvorený
 • Každý človek môže do 15. 6. 2015 do 2. piliera vstúpiť, ak v ňom už nie je, po tomto termíne platí štandardné pravidlo pre možnosť vstupu už len poistencom do veku 35 rokov.
 • Vstup do 2. piliera je možný aj pre ľudí, ktorí z neho v minulosti vystúpili
 • Do 15.6.2015 môže každý sporiteľ z 2. piliera vystúpiť a odovzdať svoje súkromné nasporené peniaze Sociálnej poisťovni, aby ich mohla ihneď minúť na zníženie svojho schodku.
 • Ak sporiteľ vystúpi z 2. piliera a platil si okrem povinných odvodov aj dobrovoľné príspevky, všetky prípadné daňové úľavy musí vrátiť štátu formou daňových doplatkov.

 Novinky v 2. pilieri od 1.9.2012

 • Zníženie povinného príspevku na 4% z pôvodných 9% z vymeriavacieho základu
 • Zavedenie možnosti dodatočného dobrovoľného príspevku vo výške 2% z vymeriavacieho základu
 • Zrušenie povinného vstupu pre prvopoistencov
 • Otvorenie 2. piliera od 1.9.2012 do 31.1.2013 – ľudia môžu vstúpiť alebo vystúpiť zo systému
 • Zvýšenie poplatku za zhodnotenie peňazí na 10% z výnosu pre DSS-ku

Obsah stránky:

Ako funguje 2. pilier
Sporiteľ 2. piliera
Dôchodkový fond
Dôchodky z 2. piliera
Dôchodková správcovská spoločnosť
Depozitár
Poplatky v 2. dôchodkovom pilieri
Riziká 2. dôchodkového piliera

Ako funguje 2. pilier?

Sporiteľ sporí peniaze z povinných dôchodkových odvodov podľa predpisov o sociálnom zabezpečení a  zákona o starobnom dôchodkovom sporení na základe zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Sporenie je automatické, sporiteľ alebo jeho zamestnávateľ normálne odvádza zákonné odvody do Sociálnej poisťovne, ktorá potom posiela príslušnú časť dôchodkových odvodov do konkrétnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti na účet sporiteľa. 

Peniaze sú investované formou nákupu podielových jednotiek v dôchodkových fondoch. Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) manažuje dôchodkový fond tak, aby dosiahla čo najlepší výsledok pre sporiteľov pri zachovaní všetkých pravidiel a s ohľadom na bezpečnosť investície.

Po splnení podmienok, najmä dosiahnutia dôchodkového veku, požiada sporiteľ DSS-ku o výplatu dôchodku. Okrem toho má automaticky nárok aj na dôchodok z 1. piliera.

Nad všetkým bdie depozitár, čo je banka s osobitnou licenciou, nezávislá od dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Depozitár kontroluje a schvaľuje každú transakciu. Povolenia na činnosť DSS a depozitára udeľuje a dozor vykonáva Národná banka Slovenska.

Starobné dôchodkové sporenie

Sporiteľ 2. piliera

Sporiteľom 2. piliera môže byť fyzická osoba, ktorá má zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a táto zmluva musí byť zaregistrovaná v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení v Sociálnej poisťovni. Sporiteľom môže byť:

 • Zamestnanec
 • Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá je povinne dôchodkovo poistená
 • Žena na materskej dovolenke
 • Dobrovoľne poistená osoba

Povinný vstup do 2. piliera

Povinný vstup do 2. piliera bol opäť zavedený od 1.4.2012 pre prvopoistencov, čiže pre ľudí, ktorí sú prvýkrát povinne dôchodkovo poistení. Od 1.9.2012 je povinný vstup do 2. piliera opäť zrušený. Keď prvopoistenec vstúpi do 2. piliera, do 2 rokov môže z neho vystúpiť.

Kto nemôže vstúpiť do 2. piliera?

Do 2. piliera nemôže vstúpiť:

 • Policajti (štátni aj železniční)
 • Hasiči
 • Príslušníci Slovenskej informačnej služby
 • Členovia Horskej záchrannej služby
 • Zamestnanci Národného bezpečnostného úradu
 • Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • Colníci
 • Vojaci z povolania
 • Starobní dôchodcovia

Dôchodkový fond

Dôchodkový fond starobného dôchodkového sporenia (SDS) je majetok, rozdelený na dôchodkové jednotky (podiely) vo vlastníctve sporiteľov (investorov). Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu a je spravovaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS), pričom majetok fondu musí byť oddelený od majetku DSS. Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút a informačný prospekt. Podľa druhu a štruktúry investičných nástrojov (akcie, dlhopisy, a podobne) sú tieto typy dôchodkových fondov (v zátvorke uvádzame starý názov do konca roku 2011)

 • akciový fond (rastový fond)
 • zmiešaný fond (vyvážený fond)
 • dlhopisový fond (konzervatívny fond)
 • indexový (nový fond od 1.1.2012, ktorý sa v praxi nepoužíva)

V súčasnosti si môže sporiteľ rozložiť svoje dôchodkové úspory do 2 dôchodkových fondov, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový. Sporiteľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že zmení fond alebo dokonca dôchodkovú správcovskú spoločnosť, pokiaľ nie je spokojný napr. s výkonnosťou svojho dôchodkového fondu.

Dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia

V súčasnosti je možné zo starobného dôchodkového sporenia priznať:

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • pozostalostný dôchodok

Starobný dôchodok z 2. piliera

Starobný dôchodok je možné priznať pri dosiahnutí minimálneho veku odchodu do dôchodku, v súčasnosti 62 rokov a doby sporenia najmenej 10 rokov.

Predčasný starobný dôchodok z 2. piliera

Predčasný starobný dôchodok bude priznaný súčasne s predčasným dôchodkom z 1. piliera, pričom zároveň musí byť aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu žiadosti o výplatu v hodnote najmenej 0,6-násobku životného minima.

Formy vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z 2. piliera:

 • doživotný dôchodok
 • programový výber s doživotným dôchodkom

Dve formy vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku z 2. piliera

V prípade, že budete mať nasporenú dostatočnú sumu na dôchodkovom účte, pri odchode do dôchodku vám stačí doživotný dôchodok z 2. piliera vo výške 0,6 – násobku životného minima. Tento dôchodok si necháte vyplácať na základe aktuálneho prepočtu poistného matematika z vybranej životnej poisťovne, kam vaša DSS-ka predisponuje povinnú minimálnu časť vašich dôchodkových úspor. Zvyšok prostriedkov nad povinné minimum, zabezpečujúce váš doživotný dôchodok, sa nazýva disponibilný prebytok. Sú to peniaze, ktoré môžete minúť na čokoľvek.

Mechanizmus výplaty doživotného dôchodku z 2. piliera

Pozostalostný dôchodok z 2. piliera

V prípade smrti poberateľa dôchodku z 2. piliera vznká pozostalým nárok na:

 • Vdovský dôchodok – vypláca sa 1 rok vdove po smrti manžela vo výške 60% dôchodku
 • Vdovecký dôchodok – vypláca sa 1 rok vdovcovi po smrti manželky vo výške 60% dôchodku
 • Sirotský dôchodok – vypláca sa nezaopatrenému dieťaťu po smrti rodiča vo výške 30% dôchodku počas doby vyplácania sirotského dôchodku podľa predpisov o sociálnom zabezpečení

Dôchodková správcovská spoločnosť

O peniaze sporiteľov sa stará dôchodková správcovská spoločnosť (DSS), špecializovaná finančná inštitúcia s povolením Národnej banky Slovenska.

Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) v 2. pilieri uzatvárajú zmluvy so sporiteľmi, vytvárajú a spravujú dôchodkové fondy, v ktorých je sústredený majetok sporiteľov, vedie osobné dôchodkové účty sporiteľov a stará sa o vyplácanie dôchodkov.

Na Slovensku vzniklo v roku 2004 spolu 8 DSS, aby mohli od roku 2005 začať s náborom sporiteľov, z ktorých 2 spoločnosti zanikli zlúčením s inými DSS. Konkrétne DSS Sympatia – Pohoda bola v roku 2006 prevzatá spoločnosťou ING DSS a Prvá dôchodková sporiteľňa DSS bola v tom istom roku prevzatá spoločnosťou Allianz – Slovenská DSS. V súčasnosti teda pôsobí na Slovensku 6 DSS-iek, ktoré k 1.6.2012 spravovali majetok klientov v hodnote viac ako 5 miliárd €.

AEGON d.s.s., a.s.
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
AXA d.s.s., a.s.
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Depozitár

Na činnosť fondov DSS-ky dozerá depozitár na základe zmluvy s DSS. Depozitár vedie bežné účty DSS, schvaľuje všetky trasakcie – nákup a predaj cenných papierov, kontroluje dodržiavanie všetkých pravidiel činnosti a porušenie zákona oznamuje orgánu dohľadu – Národnej banke Slovenska. Za svoju odbornú činnosť inkasuje depozitárske poplatky. Majetok DSS musí byť oddelený od majetku depozitára.

Poplatky v 2. pilieri

Od 1.9.2012 sporiteľ 2. piliera platí tieto poplatky:

 • odplata za správu dôchodkového fondu do 0,03 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde
 • odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa
 • odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde do 10% z výnosu
 • poplatok za prestup do inej DSS-ky 16 €

Riziká 2. dôchodkového piliera

Každé investovanie je spojené s rizikom. Aké riziká podstupujeme v 2. pilieri?

Politické riziko

O našich úsporách v 2. pilieri rozhodujú hlúpi a nezodpovední politici. Systém začal fungovať v roku 2005 a už bol veľakrát menený. Znevýhodňovaním sporenia vláda pláta diery a zmierňuje schodky v štátnom rozpočte. Príklady z minulosti nám napovedajú, že politické riziko je väčšie ako investičné, napr. Viktor Orbán v Maďarsku zrušil a znárodnil 2. pilier.

Demografické riziko

Starnutie obyvateľstva je nezvratný jav, ktorý sa na prvý pohľad skôr týka priebežného 1. piliera, lenže obidva piliere spolu úzko súvisia. Keď budú vlády čoraz častejšie oslabovať 2. pilier kvôli vyrovnávaniu schodku v Sociálnej poisťovni, sporitelia si nasporia menej.

Investičné riziko

Dôchodkové fondy sú špeciálnym prípadom podielových fondov, kde sa využívajú investičné nástroje. Akcie a dlhopisy sú vždy spojené s rizikom. DSS-ky vykonávajú v dôchodkových fondoch profesionálnu správu a snažia sa čo najlepšie zhodnotiť investované peniaze. Sporenie bude mať význam vtedy, keď priemerný výnos z dôchodkových fondov bude dosahovať najmenej výšku inflácie.

Nad bezpečnosťou peňazí sporiteľov bdie 5-stupňový dohľad a kontrola:

 • Národná banka Slovenska (NBS) v mene štátu
 • Depozitár – nezávislá banka s osobitnou licenciou
 • Nezávislý audítor, schválený NBS
 • Vnútorná kontrola DSS
 • Sám sporiteľ – môže si každý deň overiť všetky informácie na internete