AXA DDS

AXA doplnková dôchodková spoločnosť (AXA DDS) je významnou slovenskou doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, má 200 000 klientov, základné imanie 3 618 135,1 €. AXA DDS spravuje 3 dôchodkové fondy, z ktorých 2 sú príspevkové a 1 výplatný dôchodkový fond. Depozitárom všetkých dôchodkových fondov je UniCredit Bank Slovakia a.s.

História AXA DDS

AXA d.d.s., a.s. vznikla v roku 2006 z doplnkovej dôchodkovej poisťovne po zavedení dôchodkovej reformy od roku 2005. V roku 1999 vznikla Doplnková dôchodková poisťovňa LIPA, ktorú prevzala švajčiarska spoločnosť CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS v roku 2002. Neskôr sa spoločnosť premenovala na Winterthur, čo je najväčšia švajčiarska poisťovňa, ktorá patrila do skupiny švajčiarskej banky CREDIT SUISSE. Nakoniec najväčšia svetová poisťovňa AXA z Francúzska kúpila od CREDIT SUISSE poisťovňu Winterthur, preto v roku 2007 sa všetky dcérske spoločnosti na Slovensku premenovali na AXA.

Kontakty AXA DDS

AXA d.s.s., a.s.
Adresa: Kolárska 6, 811 06 Bratislava
AXA linka: +421 2 2929 2929 (v pracovných dňoch od 07:00 do 17:00 hod.)
E-mail: info@axa.sk
www.axa.sk

Dávkový plán AXA DDS

AXA DDS a jej predchodkyne používali historicky už 8 dávkových plánov. Staršie dávkové plány nájdete na stránke AXA DDS, najlepšia orientácia je podľa dátumu (obdobia), kedy ste zmluvu uzatvárali. Aktuálne používaný dávkový plán platí pre zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení, uzavreté od 1.2.2010. Počíta s niekoľkými druhmi dávok:

  • doživotný doplnkový starobný dôchodok
  • dočasný doplnkový starobný dôchodok
  • doživotný doplnkový doživotný dôchodok
  • dočasný doplnkový doživotný dôchodok
  • jednorazové vyrovnanie
  • odstupné

Dôchodkové fondy AXA DDS

Globálny akciový dôchodkový fond AXA DDS

Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. je zameraný na investície do diverzifikovaného portfólia zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov. Dlhodobým cieľom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v príspevkovom fonde je dosiahnutie rastu hodnoty majetku dôchodkového fondu pri súčasnej snahe o zachovanie primeranej miery rizika. Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu.

PRÍSPEVKOVÝ DOPLNKOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND AXA DDS

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. je zameraný na investície so stredným investičným rizikom a vyvážený pomer medzi akciovými, dlhopisovými a peňažnými investíciami. Ide o zmiešaný fond. Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu.

Poplatky za príspevkové fondy

  • Odplata za správu príspevkového fondu za jeden mesiac správy príspevkového fondu predstavuje 0, 1625 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom fonde.
  • Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2. AXA DDS nemá nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu. Koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde je od 1.4.2010 vo výške 0,10.
  • Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy 5 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu.

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA DDS

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f. je zameraný na investície s nízkou mierou rizika, so stabilným rastom investícií. S majetkom vo výplatnom fonde sa hospodári s najvyššou možnou bezpečnosťou, primeraným zhodnocovaním majetku, za účelom dosahovania stabilných výnosov. Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu. Poplatok za správu príspevkového fondu je nulový.