STABILITA DDS

Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA vznikla v roku 2007 so základným imaním 1 660 000 €. Jej zakladateľom je Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita a akcionármi sú pôvodní zriaďovatelia DDP Stabilita: Železnice Slovenskej republiky, U. S. Steel Košice, s.r.o., Železiarne Podbrezová, a.s., Slovenské Investičné družstvo, ZSNP,a.s v Žiari nad Hronom, OFZ, a.s. Istebné a DMD Holding, a.s. Trenčín. Depozitárom všetkých dôchodkových fondov je Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kontakty STABILITA DDS

STABILITA, d.d.s., a.s.
Adresa: Bačíkova 5, 040 01 Košice
Bezplatná infolinka: 0800 117676
E-mail: marketing@stabilita.sk
www.stabilita.sk

Dávkový plán STABILITA DDS

Stabilita DDS používali historicky už niekoľko rôznych dávkových plánov, ktoré sa menili podľa zmien zákona. Aktuálne používaný dávkový plán platí pre zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení, uzavreté od 4.3.2010. Počíta s niekoľkými druhmi dávok:

  • doživotný doplnkový starobný dôchodok
  • dočasný doplnkový starobný dôchodok
  • doživotný doplnkový doživotný dôchodok
  • dočasný doplnkový doživotný dôchodok
  • jednorazové vyrovnanie
  • odstupné

Dôchodkové fondy STABILITA DDS

Akciový PRÍSPEVKOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND Stabilita DDS

Investičná stratégia akciového doplnkového dôchodkového fondu je rastová, s cieľom dosiahnuť rast hodnoty majetku v dlhodobom horizonte pri snahe o zachovanie primeranej úrovne rizika. Stratégia predpokladá alokáciu investovaného majetku prednostne do akcií, pričom investície do dlhopisov a peňažných nástrojov sú doplnkové. Hodnota akciovej zložky môže dosiahnuť až 100 % hodnoty majetku fondu. Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu.

PRÍSPEVKOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND STABILITA DDS

Investičná stratégia príspevkového d.d.f. je vyvážená, prihliada na účel zriadenia príspevkového d.d.f.. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie pri strednej úrovni rizika. Stratégia predpokladá aloká-ciu investovaného majetku medzi akciovú zložku na jednej strane a dlhopiso-vú a peňažnú zložku na strane druhej, pri čiastočnom eliminovaní menového rizika. Akciová zložka nepresiahne 50 % majetku v príspevkovom d.d.f.Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu.

POPLATKY ZA PRÍSPEVKOVÉ FONDY

  • Odplata za správu príspevkového fondu za jeden mesiac správy príspevkového fondu predstavuje 0, 2 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom fonde rastovom a vyváženom a 0,1 % v prípade konzervatívneho fondu..
  • Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde sa určuje každý pracovný deň. STABILITA DDS nemá nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu. Koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom fonde je vo výške 0,12.
  • Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy 5 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu.

VÝPLATNÝ DOPLNKOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND STABILITA DDS

Majetok vo výplatnom d.d.f. môže byť použitý iba s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku vo výplatnom d.d.f. a ochranu poberateľov dávok doplnkového dôchodkového sporenia. Cieľom investičnej stratégie je dosiahnuť dlhodobý kapitálový výnos pri nízkej úrovni rizika s tým, že stratégia je založená na alokácii investovaného majetku medzi dlhopisovú na jednej strane a peňažnú zložku na strane druhej. Prostriedky vo výplatnom d.d.f. sú prevažne investované na peňažnom a kapitálovom trhu do cenných papierov, termínovaných vkladov a iných nástrojov s vopred stanoveným úrokom.  Podrobnejšie informácie nájdete v Informačnom prospekte dôchodkového fondu a v štatúte dôchodkového fondu. Poplatok za správu príspevkového fondu je nulový.