Výpočet starobného dôchodku zo SP

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna (nie štátna) inštitúcia, ktorá okrem iného zabezpečuje vyplácanie starobného dôchodku z 1. piliera. Účelom starobného dôchodku je, aby mal poistenec príjem v starobe. Tento systém 1. dôchodkového piliera má mať silný prvok solidarity, na rozdiel od 2. piliera, ktorý je zásluhový. V 1. pilieri by teda nemalo veľmi záležať na tom, akú výšku mzdy alebo iného prijímu mal poistenec pred vznikom nároku na starobný dôchodok.

Podmienky nároku na starobný dôchodok z 1. piliera

Nárok na starobný dôchodok z 1. piliera vzniká poistencovi, ktorý spĺňa základné podmienky:

  • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov
  • dosiahol dôchodkový vek 62 rokov

Výpočet sumy starobného dôchodku z 1. piliera

Suma dôchodku sa vypočíta takto:

Výpočet dôchodku ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok

Ak poistenec požiada o výplatu starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, výpočet sa riadi vzorcom:

POMB x ODP x ADH

POMB je priemerný osobný mzdový bod
ODP je súčet období dôchodkového poistenia, získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok
ADH je aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

Výpočet dôchodku po vzniku nároku na starobný dôchodok

Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok a nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, dôchodok sa určí takto:

  • Najskôr sa vypočíta základná suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku
  • K základnej sume sa pripočíta suma dôchodku, patriaca obdobiu dôchodkového poistenia po vzniku nároku, a to podľa vzorca:∑ OMB x ADH

    ∑ OMB JE súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku
    ADH JE aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku
  • K takto určenej sume dôchodku sa ďalej pripočíta suma navýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok, a to:0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia.Ak je počet dní po vzniku nároku na dôchodok nižší ako 30, zvýšenie o 0,5 % sa neposkytne. Za celý rok sa poskytne zvýšenie o 6 %.

Osobný mzdový bod

Priemerný osobný mzdový bod spolu s obdobím dôchodkového poistenia a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky.

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Súvisiace informácie s výpočtom dôchodku z 1. piliera

Prejav Richarda Sulíka v parlamente
Výpočet sarobného dôchodku v Sociálnej poisťovni