DSS Poštovej banky

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky spravuje v 2. pilieri dôchodkové účty asi 200 000 sporiteľov. Zakladateľom a 100%-ným akcionárom je Poštová banka, a.s.. Základné imanie je 11 949 810, 48 €. Depozitárom všetkých dôchodkových fondov je ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Kontakty DSS Poštovej banky

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Adresa: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02, Bratislava
Tel.: 0850 111 666
www.dsspabk.sk

Dôchodkové fondy DSS Poštovej banky

Stabilita Dlhopisový dôchodkový fond Poštovej banky DDS.

DSS investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde do nástrojov peňažného trhu, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v mene €. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte STABILITA dlhopisového dôchodkového fondu DSS Poštovej banky a v informačnom prospekte fondu.

Benefit zmiešaný dôchodkový fond DSS Poštovej banky

Zmiešaný dôchodkový fond DSS Poštovej banky je vyvážený fond so stredným stupňom rizikainvestuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov a dlhových cenných papierov, akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte Benefit zmiešaného dôchodkového fondu DSS Poštovej banky.

Prosperita AKCIOVÝ dôchodkový fond DSS Poštovej banky

Ide o rastový dôchodkový fond s vyšším stupňom rizika a s predpokladaným dlhodobo najvyšším zhodnotením. Majetok v dôchodkovom fonde sa investuje predovšetkým do dlhopisov a akcií slovenských, európskych a amerických spoločností. Hlavnú časť akciového portfólia fondu tvoria akcie spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingom.  Podrobnejšie informácie nájdete v Štatúte Prosperita akciového dôchodkového fondu Poštovej banky a v informačnom prospekte fondu.

Perspektíva INDEXOVÝ dôchodkový fond DSS Poštovej banky

Majetok v dôchodkovom fonde bude investovaný do akciových, dlhopisových a peňažných investícií, ako aj do derivátov v rozsahu zákona. Akciové investície môže tvoriť až 100% hodnoty majetku vo fonde. Podrobnejšie informácie nájdete v Štatúte Perspektíva Indexového dôchodkového fondu DSS Poštovej banky a v informačnom prospekte fondu.

Poplatky za starobné dôchodkové sporenie v DSS Poštovej banky

DSS Poštovej banky inkasuje za starobné dôchodkové sporenie poplatky, rovnaké pre všetky dôchodkové fondy, okrem indexového:

  • Odplata DSS za správu fondu za jeden kalendárny rok je 0,3% priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku vo fonde, pričom DSS je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť tejto odplaty. Odplata DSS Poštovej banky za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je 0,2% priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde.
  • Odplata DSS za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1% zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.
  • Odplata DSS za zhodnotenie majetku fondu sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 štatútu, pričom koeficient na určenie výšky odplaty je vo výške 0,056. V Indexovom dôchodkovom fonde sa odplata za hodnotenie majetku neuplatňuje.